Divan Edebiyatı Şairleri

 • HOCA DEHHANİ (13.yüzyıl)
 • MEVLANA (1207 – 1273)
 • NESİMİ (? – 1404)
 • ÂŞIK PAŞA (1272 – 1334)
 • GÜLŞEHRİ (14. yüzyıl)
 • AHMEDİ (1334 – 1413)
 • KADI BURHANETTİN (1344 – 1398)
 • SÜLEYMAN ÇELEBİ (? – 1422?)
 • ALİ ŞİR NEVAİ (1441 – 1501)
 • ŞEYHİ (1371 – 1431?)
 • FUZULİ (? – 1556)
 • TAŞLICALI YAHYA (1488?-1582)
 • BAKİ (1526 – 1600)
 • NEFİ (1575 ? – 1635)
 • NABİ (1642 – 1712)
 • NEDİM (? – 1730)
 • ŞEYH GALİP (1759 – 1799)

Divan Edebiyatı Şairleri Hayatları Ve Eserleri

Divan Edebiyatı Şairlerinden Hoca Dehhani Hayatı Ve Eseri

Hoca Dehhani, Horasan Türklerinden olduğu düşünülen ve 13. yüzyılda yaşadığı kabul edilen bir figürdür. Divan edebiyatı şairlerinden erken dönem temsilcilerinden biri olarak değerlendirilir. Anadolu’da, İran edebiyatının etkisiyle Türkçe olarak dini olmayan konuları işleyen ilk şairlerden biridir. Selçuklu sultanı Alaaddin Keykubat’ın talebi üzerine kaleme aldığı, 20 bin beyitten oluşan muhteşem bir “Selçuk Şehnamesi” ile tanınır. Farsça yazdığı bu eserinin yanı sıra, ustaca Türkçe gazel ve kasideleriyle de edebiyat dünyasına katkı sağlamıştır. Dehhani’nin eserleri, döneminin kültürel etkileşimini ve sanatın evrensel dilini yansıtır, bu da onu edebi bir köprü oluşturan önemli bir figür haline getirir.

Selçuk Şehnamesi Kısa Bir Bölüm :

Bir zamanlar, uzak diyarların kucağında,

Selçuk sultanları, zaferle dolu bir çağda,

Cihanı kucaklayan ihtişamlı bir imparatorluk,

Kurdu yüce Selçuk, adını tarihlerin şanına.

Kılıçları parıldıyor, şanlı sancakları dalgalanıyor,

Şehzadeler at sırtında, ileri doğru yarışıyor,

Mert savaşçılar, göğsünde imanla ilerliyor,

Selçuk Şehnamesi’nde yazılıdır zaferin destanı.

Divan Edebiyatı Şairlerinden Mevlana Hayatı Ve Eseri

Mevlana, İslam düşünürü, şair ve mistik bir lider olarak bilinir. Asıl adı Muhammed Celaleddin-i Rumi olan Mevlana, 13. yüzyılda Horasan’da doğmuş ve Anadolu’ya göç etmiştir. Babası Bahauddin Veled, kendisi gibi tanınmış bir alimdir. Mevlana’nın hayatı, babasının ölümünden sonra Şems-i Tebrizi ile karşılaşması ve onunla yaşadığı derin dostluk ve öğrenme süreciyle şekillenir. Bu ilişki, Mevlana’nın mistik düşüncelerini derinleştirmesine ve eserlerini kaleme almasına yol açar. En ünlü eseri “Mesnevi” olarak bilinen eseri, İslam dünyasında büyük etki yaratmış ve pek çok insanın manevi arayışına ışık tutmuştur. Mevlana’nın öğretileri, sevgi, hoşgörü, birlik ve insanlık değerleri üzerine yoğunlaşır ve dünya çapında geniş bir hayran kitlesi tarafından benimsenir.

Divan Edebiyatı Şairlerinden Mevlana Eserleri :

Mevlana’nın en önemli eseri, “Mesnevi” adlı manzum eseridir. Bu eser, yaklaşık olarak 25.700 dörtlükten oluşur ve Mevlana’nın en derin düşüncelerini, öğretilerini ve hikayelerini içerir. “Mesnevi”, tasavvufi felsefeyi, ahlaki öğretileri ve insanın manevi yolculuğunu anlatır. Ayrıca Mevlana’nın “Divan-ı Kebir” adlı şiir koleksiyonu da meşhurdur. Bu eser, Mevlana’nın gazellerini ve rubailerini içerir. Bunların dışında Mevlana’nın “Fihi Ma Fih” adlı eseri de önemlidir. Bu eser, Mevlana’nın sohbetlerinin kaydını içerir ve derin manevi öğretilerle doludur. Bunlar, Mevlana’nın en bilinen ve etkili eserlerinden sadece birkaçıdır.

Divan Edebiyatı Şairlerinden Nesimi Hayatı Ve Eseri


Nesimi, Türk edebiyatının önemli isimlerinden biridir ve 14. yüzyılda yaşamıştır. Asıl adı Mahsun olup, Azerbaycan’da doğmuştur. Divan edebiyatı şairlerinden yanı sıra tasavvuf edebiyatının da önde gelen temsilcilerindendir. İslam felsefesine ve mistisizmine derin bir ilgi duymuş, şiirlerinde bu konuları işlemiştir. Nesimi’nin eserlerinde aşk, sevgi, özgürlük ve insanın iç dünyasındaki yolculuklar temaları ön plandadır. Onun şiirleri, sadece edebi güzellikleriyle değil, aynı zamanda derin anlamlarıyla da dikkat çekmiştir. Nesimi’nin hayatı hakkında kesin bilgilere sahip olmak zor olsa da, eserleri ve şiirleri günümüze kadar ulaşmış ve Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir.

Divan Edebiyatı Şairlerinden Nesimi Eseri :

Nesimi’nin en bilinen eserlerinden biri “Divan” adlı şiir koleksiyonudur. Bu eser, Nesimi’nin gazellerini, kaside ve rubailerini içerir. Şiirlerinde aşk, sevgi, özgürlük ve mistisizm gibi konuları işler ve derin manevi mesajlar verir. Nesimi’nin “Hüsrev ü Şirin”, “Heft Peykar” gibi hikayeleri de meşhurdur. Bunların yanı sıra “Rubaiyat” adlı eseri de dikkat çeker. Nesimi’nin eserleri, Türk edebiyatında ve kültüründe derin bir etki bırakmıştır ve günümüzde hala değerli bir miras olarak kabul edilmektedir.

Divan Edebiyatı Şairlerinden Âşık Paşa Hayatı Ve Eseri

Âşık Paşa, 13. yüzyılın sonlarına doğru yaşamış ünlü bir Türk halk şairidir. Gerçek adı Ahmed Paşa’dır ve Kayseri’nin Hacılar kasabasında dünyaya gelmiştir. İslamî kültürde eğitim almış ve Arapça, Farsça ve Türkçe’yi ustalıkla kullanabilen bir şairdir. Âşık Paşa’nın en önemli eseri “Garipname”dir. Bu eser, Türk halk edebiyatının önemli örneklerinden biridir ve içerisinde halk hikayeleri, manzum masallar ve öğütler bulunur. Âşık Paşa’nın eserleri, Anadolu’daki Türk kültürünün ve toplumunun önemli bir parçasını yansıtır. O, sadece edebi bir figür değil, aynı zamanda Türk halkının duygu ve düşüncelerini ifade eden bir ses olarak da önemlidir. Ne yazık ki, Âşık Paşa’nın hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır ve yaşamıyla ilgili kesin bilgilerin çoğu eserlerinden elde edilmektedir.

Divan Edebiyatı Şairlerinden Gülşehri Hayatı Ve Eseri

Gülşehri, 13. yüzyılın sonlarına doğru yaşamış olan Türk halk şairlerinden biridir. Gerçek adı Ahmed’dir ve Horasan bölgesinde yaşamıştır. Kendisiyle ilgili kesin bilgiler oldukça sınırlıdır ve hayatıyla ilgili çok az detay bilinmektedir. Ancak, “İskendername” adlı eseriyle tanınır. İskendername, Büyük İskender’in hayatını ve hükümdarlığını anlatan manzum bir eserdir. Gülşehri’nin bu eseri, Türk edebiyatının önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir ve İskender hikayesini Türk kültürüne kazandırmıştır. Gülşehri’nin hayatı hakkında fazla bilgi olmamasına rağmen, eseriyle Türk edebiyatında kalıcı bir iz bırakmış ve edebi mirasının devamını sağlamıştır.

Divan Edebiyatı Şairlerinden Ahmedi Hayatı Ve Eseri

Ahmedi, 14. yüzyıl Türk halk şairlerinden biridir. Gerçek adı Ahmed’dir ve yaşamı hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Genellikle “Ahmedi Diwanı” adlı eseriyle tanınır. Bu eser, divan edebiyatı şairlerinden etkisi altında olup, gazel, kaside, rubai ve mesnevi türlerinde eserler içerir. Ahmedi’nin şiirlerinde aşk, ayrılık, doğa ve insan ilişkileri gibi temalar sıkça işlenir. Onun eserleri, döneminin kültürünü ve toplumsal yaşamını yansıtan önemli bir kaynaktır. Ancak, Ahmedi’nin hayatı hakkında kesin bilgilere sahip olmak zordur ve yaşamıyla ilgili pek çok detay belirsizdir.

Divan Edebiyatı Şairlerinden Kadı Burhanettin Hayatı Ve Eseri

Kadı Burhanettin, 14. yüzyıl divan edebiyatı şairlerindenn biridir. Gerçek adı Ahmed bin Musa’dır ve Hacıbektaş kasabasında doğmuştur. İslamî ilimlerde yetişmiş ve Kadılık görevinde bulunmuştur. Divan edebiyatı geleneğine bağlı kalarak, gazel, kaside, rubai gibi nazım biçimlerinde eserler vermiştir. Ancak en çok tanınan eseri “Gülşehri” adlı mesnevisidir. Bu eser, Gülşehri’nin “Hüsrev ü Şirin” eserinin yeniden anlatımıdır. Kadı Burhanettin’in “Gülşehri”si, döneminin en önemli edebi eserlerinden biri olarak kabul edilir ve Türk edebiyatındaki yerini sağlamlaştırmıştır. Ancak, Kadı Burhanettin’in hayatı hakkında kesin bilgilere sahip olmak zordur ve yaşamıyla ilgili pek çok detay belirsizdir.

Divan Edebiyatı Şairlerinden Süleyman Çelebi Hayatı Ve Eseri

Süleyman Çelebi, 14. yüzyılın sonlarına doğru yaşamış olan Türk şairlerinden biridir. Gerçek adı Ahmed’dir ve Bursa’da doğmuştur. Babası Yıldırım Bayezid’in oğlu olup, kendisi de devlet hizmetinde bulunmuş bir şairdir. En tanınmış eseri, “Mevlid-i Şerif” adlı manzumedir. Bu eser, İslam peygamberi Muhammed’in doğumunu anlatır ve döneminde büyük bir ilgi görmüştür. Mevlid-i Şerif, İslam dünyasında önemli bir dini metin olarak kabul edilir ve hala çeşitli dini ve kültürel etkinliklerde okunmaktadır. Süleyman Çelebi’nin diğer eserleri arasında gazel, kaside ve rubailer de bulunur. Ancak, hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmamakla birlikte, eserleri Türk edebiyatının önemli birer parçası olarak kabul edilir.

Divan Edebiyatı Şairlerinden Ali Şir Nevai Hayatı Ve Eseri

Ali Şir Nevai, Türk edebiyatının ve kültürünün önemli isimlerinden biridir. 15. yüzyılın başlarında Horasan’da doğmuş ve Türkistan’da hüküm süren Timur İmparatorluğu’nun sarayında yetişmiştir. Gerçek adı Mir Ali Şir’dir. Timur’un hizmetinde önemli görevlerde bulunmuş, aynı zamanda bir şair, yazar ve devlet adamı olmuştur. Türk edebiyatının en büyük divan şairlerinden biri olarak kabul edilir.

Ali Şir Nevai’nin en önemli eseri “Muhakemat-ı Lügateyn”dir. Bu eser, Türkçe ve Farsça dilleri arasındaki dil bilgisi ve edebi özellikleri karşılaştıran bir dilbilgisi kitabıdır. Ayrıca “Muhakemat” terimi, Farsça ve Türkçe sözcüklerin karşılaştırıldığı, tartışıldığı anlamına gelir. Ali Şir Nevai’nin bu eseri, Türk edebiyatının gelişiminde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir ve dil bilgisine büyük katkı sağlamıştır.

Ali Şir Nevai’nin diğer önemli eserleri arasında divan şiiri, gazeller, kaside ve rubailer yer alır. Şiirlerinde aşk, doğa, ölüm gibi evrensel temaları işlemiştir. Eserleri, Türk edebiyatında klasik bir miras olarak değerlendirilir ve onun edebi etkisi Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar uzanır.

Divan Edebiyatı Şairlerinden Şeyhi Hayatı Ve Eseri

“Şeyhi”, tam adıyla Ahmet bin İbrahim bin Osman bin İlyas, 14. yüzyılın sonları ile 15. yüzyılın başlarında yaşamış bir Türk halk şairidir. Gerçek adı Osman’dır ve Şeyhi mahlasını kullanmıştır. Şeyhi’nin yaşamı hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır, ancak eserleriyle Türk edebiyatına önemli bir katkı yapmıştır.

Şeyhi’nin en önemli eseri “Şeyhi Divanı”dır. Bu eserde, gazel, kaside ve rubaileri yer alır. Şiirlerinde aşk, sevgi, tabiat ve özlem gibi temaları işlemiştir. Ayrıca, döneminde Anadolu’da yaşanan sosyal ve kültürel olaylara da değinmiştir. Şeyhi’nin şiirleri, saf ve içten bir dil kullanır ve halkın duygularına hitap eder. Onun eserleri, Türk halk şiirinin önemli örneklerinden biri olarak kabul edilir ve günümüze kadar değerini korumuştur.

Divan Edebiyatı Şairlerinden Fuzuli Hayatı Ve Eseri

Fuzuli, 16. yüzyılın önemli Türk şairlerinden biridir. Gerçek adı Muhammed bin Süleyman’dır ve doğum yeri olan Irak’ın Kerbela şehrinde doğmuştur. İslami ilimlerde eğitim almıştır ve Arapça, Farsça ve Türkçe’yi ustalıkla kullanabilen bir şairdir.

Fuzuli’nin en ünlü eseri “Leyla ile Mecnun”dur. Bu eser, aşkın ve ayrılığın trajik hikayesini anlatır ve Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir. “Leyla ile Mecnun”, aşk ve sevgi konularını işlemesiyle dikkat çeker ve birçok farklı kültürde önemli bir yere sahiptir. Fuzuli’nin diğer önemli eserleri arasında “Risale-i Muamma” ve “Şikayetname” gibi divan şiirleri de bulunmaktadır.

Fuzuli, Divan edebiyatının en büyük şairlerinden biri olarak kabul edilir ve eserleri, edebiyatımızın klasik mirasının temel taşlarından birini oluşturur. Dil ve üslup açısından da oldukça özgün olan Fuzuli, eserleriyle hem döneminin etkileyici bir şairi olmuş hem de Türk edebiyatının gelecek nesillerine ilham vermiştir.

Divan Edebiyatı Şairlerinden Taşlıcalı Yahya Hayatı Ve Eseri

Taşlıcalı Yahya Efendi, 17. yüzyıl Osmanlı Devleti’nin önemli alimlerinden ve şairlerindendir. Gerçek adı Mehmed’dir ve Taşlıcalı lakabını taşladığı Çal kasabasından alır. Çal’da doğmuş, hayatının büyük bir kısmını burada geçirmiştir. İslamî ilimlerde derin bir eğitim almıştır ve döneminin önemli alimleri arasında yer almıştır.

Taşlıcalı Yahya Efendi’nin en önemli eseri “Vahdetname” adlı eseridir. Bu eser, tasavvufi düşünceleri ve İslam’a dair derin bilgileri içeren bir eserdir. Vahdet-i vücut felsefesini ele alır ve insanın Allah ile birliğini anlatır. Ayrıca, Taşlıcalı Yahya Efendi’nin şiirleri de meşhurdur. Divan edebiyatı geleneğine bağlı kalarak gazel, kaside ve rubailer yazmıştır.

Taşlıcalı Yahya Efendi’nin hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır, ancak eserleri ve etkisi Osmanlı dönemi Türk edebiyatında ve düşünce tarihinde önemli bir yer işgal etmektedir.

Divan Edebiyatı Şairlerinden Baki Hayatı Ve Eseri

Baki, 16. yüzyıl Osmanlı Divan edebiyatının en önemli şairlerinden biridir. Gerçek adı Mahmud Abdülbaki’dir ve 1526 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası Mısır’a vali olarak atanmış bir devlet görevlisidir. Baki’nin çocukluğu ve gençliği İstanbul’da geçmiştir. Şairliğe genç yaşlarda başlamış ve kısa sürede döneminin tanınmış şairlerinden biri haline gelmiştir.

Baki’nin en önemli eseri divanıdır. Divanı, gazel, kaside, müstezat ve rubai gibi türlerdeki şiirlerini içerir. Şiirlerinde aşk, ayrılık, ölüm, güzellik gibi klasik temaları işlemiştir. Osmanlı toplumunun estetik anlayışını yansıtan lirik şiirleriyle tanınır. Baki’nin şiirlerinde derin bir duygu ve estetik anlayışı hakimdir, dil ve üslup açısından da oldukça başarılıdır.

Baki’nin hayatı hakkında kesin bilgilere sahip olmak zordur, ancak şiirleri ve eserleri sayesinde Osmanlı edebiyatının en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilir. Ölüm tarihi net olarak bilinmese de, 16. yüzyılın ikinci yarısında yaşadığı düşünülmektedir. Baki’nin eserleri, Türk edebiyatının klasik döneminin en önemli yapıtları arasında yer alır.

Divan Edebiyatı Şairlerinden Nefi Hayatı Ve Eseri

Nef’i, 17. yüzyılın önemli şairlerindendir ve Divan edebiyatının en büyük isimlerinden biridir. Gerçek adı Mehmed Nef’i’dir ve 1572 yılında İstanbul’da doğmuştur. Osmanlı sarayında görev almış ve birçok önemli devlet adamıyla tanışmıştır. Edebiyat alanındaki yeteneğiyle padişahların ilgisini çekmiş ve sarayda yüksek mevkilere gelmiştir.

Nef’i’nin en bilinen eseri, “Cönk” adlı divanıdır. Bu eser, gazel, kaside, müstezat ve rubailerden oluşur ve zengin bir dil ve üslup örneği sergiler. Şiirlerinde aşk, tabiat, ölüm ve tasavvuf gibi klasik temaları işler. Ayrıca, divan şiirinin inceliklerini ustalıkla kullanır ve zengin bir kelime hazinesine sahiptir.

Nef’i’nin hayatı hakkında pek çok detay bilinmemekle birlikte, eserleri ve etkisi Osmanlı edebiyatında büyük bir yere sahiptir. Şiirleri, incelikli yapısı ve derin anlamlarıyla Osmanlı şiir geleneğinin en önemli örneklerinden biri olarak kabul edilir. Nef’i, Türk edebiyatının altın çağında yetişmiş büyük bir şairdir.

Divan Edebiyatı Şairlerinden Nabi Hayatı Ve Eseri

Nâbî, 17. yüzyılın en önemli Osmanlı şairlerindendir. Gerçek adı Hasan Hüsnî’dir ve 1642 yılında İstanbul’da doğmuştur. Şairliği, Osmanlı sarayında yüksek makamlara gelmiş olması sayesinde padişahların himayesinde gelişmiştir. Divan edebiyatının en ünlü isimlerinden biri olan Nâbî, çeşitli şiir türlerinde eserler vermiştir.

Nâbî’nin en tanınmış eseri “Hayriyye”dir. Bu eser, padişah IV. Mehmed’e övgü niteliğindeki bir mesnevi olarak kaleme alınmıştır. Ayrıca gazel, kaside ve rubailer de yazmıştır. Şiirlerinde aşk, tabiat, ölüm, ayrılık gibi klasik temaları işlemiştir. Dil ve üslup açısından oldukça başarılı olan Nâbî, Divan edebiyatının inceliklerini ustalıkla kullanmıştır.

Nâbî’nin hayatı hakkında pek çok detay bilinmemektedir ancak eserleri ve etkisi Osmanlı edebiyatında büyük bir yere sahiptir. Şiirleri, zengin dili ve derin anlamlarıyla Türk edebiyatının altın çağının en önemli örneklerinden birini oluşturur. Nâbî, Türk edebiyatının klasik döneminde yetişmiş büyük bir şairdir ve eserleri günümüzde dahi önemini korumaktadır.

Divan Edebiyatı Şairlerinden Nedim Hayatı Ve Eseri

Nedim, 18. yüzyıl Osmanlı Divan edebiyatının en önemli şairlerindendir. Gerçek adı Ahmed Nedîm’dir ve 1681 yılında İstanbul’da doğmuştur. Osmanlı sarayında yüksek görevlerde bulunmuş, aynı zamanda devlet adamlarının himayesinde sanatını icra etmiştir. Nedim’in hayatı ve kişiliği hakkında pek çok detay bilinmemekle birlikte, döneminin önemli edebi figürlerinden biri olduğu kesinleşmiştir.

Nedim’in en bilinen eserleri arasında “Nedim Divanı” ve “Şerh-i Esrar” bulunmaktadır. Nedim Divanı, gazel, kaside, müstezat ve rubailerden oluşur ve şairin lirik tarzını yansıtır. Şiirlerinde aşk, içki, eğlence gibi temaları işler ve İstanbul’un sosyal yaşantısını yansıtan şiirler kaleme alır.

Nedim’in “Şerh-i Esrar” adlı eseri, divan şiirinin inceliklerini açıklayan bir metindir. Bu eserde, divan edebiyatının temel kavramları ve şiirde kullanılan sanatlar detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Nedim’in eserleri, Osmanlı edebiyatının son dönemlerindeki en önemli ve etkili eserlerinden biri olarak kabul edilir ve Türk edebiyatına derin bir iz bırakmıştır.

Divan Edebiyatı Şairlerinden Şeyh Galip Hayatı Ve Eseri


Şeyh Galip, 18. yüzyıl Osmanlı Divan edebiyatının önemli şairlerindendir. Gerçek adı Mehmed Galip’tir ve 1757 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul’da yetişmiş, medrese eğitimi almış ve Divan edebiyatı geleneğinde büyük bir ustalık kazanmıştır.

Şeyh Galip’in en ünlü eseri “Hüsn ü Aşk”tır. “Hüsn ü Aşk”, 18. yüzyıl Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir. Eserde, aşkın sembolü olarak kullanılan Ferhat ve Şirin’in hikayesi işlenir. Bu eser, Divan edebiyatının en büyük mesnevilerinden biri olarak değerlendirilir. Şeyh Galip’in şiirleri, lirik bir dille yazılmıştır ve derin bir aşk ve ayrılık teması işlenir.

Şeyh Galip’in hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmamakla birlikte, eserleri Türk edebiyatının altın çağında önemli bir yere sahiptir. Hüsn ü Aşk, bugün hala Türk edebiyatının klasikleri arasında sayılır ve etkisini günümüze kadar sürdürmüştür. Şeyh Galip, Divan edebiyatının en önemli şairlerinden biri olarak kabul edilir ve eserleriyle Türk edebiyatına derin bir katkı yapmıştır.

Milli Edebiyat Dönemi Şairleri Hayatları Ve Eserleri

Bunun gibi daha fazlası için tıklayınız

Ünlü şairlerin hayatları için tıklayınız ..