Pers İmparatorluğu Tarihi

Antik Dünya’nın en uzun ömürlü ve etkili imparatorluklarından biridir. MÖ 6. yüzyılda Perslerin Ahameniş Hanedanı tarafından kurulmuş, Büyük Kiros liderliğinde genişlemiş ve zirve dönemlerinde Orta Doğu, Orta Asya, Anadolu ve Mısır’ı içine alan devasa bir imparatorluk haline gelmiştir. Pers İmparatorluğu, karmaşık yönetim yapısı, etkileyici mimari eserleri, kültürel katkıları ve İmparator Darius’un ünlü “Behistun Yazıtı” gibi tarihi belgeleriyle bilinir. Ancak, Perslerin Helenistik Yunanistan ile savaşları ve sonrasında Makedonya’nın yükselişi imparatorluğun çöküşünü hızlandırdı ve MÖ 4. yüzyılda İskender’in Persleri fethetmesiyle sona erdi.

Pers İmparatorluğu’nun Kurucusu Kimdir ?

kurucusu, Ahameniş Hanedanı’nın kurucusu ve ilk büyük hükümdarı olan Kiros (Kuruş) Büyük’tür. Kiros, MÖ 6. yüzyılın ortalarında Pers kabilelerini bir araya getirerek İran Platosu’nda bir imparatorluk kurmuş ve bu imparatorluk zamanla dönüşmüştür. Kiros, Perslerin çeşitli bölgelerdeki kültürel ve etnik farklılıkları tolere ederek yönettiği için hükümdarlığı sırasında geniş bir kabul görmüştür.

Eyfel Kulesi Hikayesi – Neden Yapıldı ?

Pers İmparatorluğu
Pers İmparatorluğu

Pers İmparatorluğu’nun Başkenti Neresidir ?

başkenti çeşitli dönemler boyunca değişiklik göstermiştir. Ancak, en önemli ve uzun süre başkenti olan şehir, Ahameniş Hanedanı döneminde ve ardından Sasani İmparatorluğu döneminde Persepolis’ti. Persepolis, bugün İran’ın Fars eyaletinde bulunan bir antik şehirdir. Başkentler arasında Ekbatana (bugünkü Hamadan) ve Susa gibi şehirler de önemli rol oynamıştır, ancak Persepolis, siyasi ve kültürel merkezi olarak en çok tanınanıdır.

Pers İmparatorluğu’nu Kim Yıktı ? – Persleri Kim Yıktı ?

Makedon Kralı Büyük İskender tarafından MÖ 330’larda yıkılmıştır. İskender, fethederek Pers Kralı III. Darius’u mağlup etmiş ve imparatorluğun kontrolünü ele geçirmiştir. Bu zaferin ardından çöküşü hızlanmış ve İskender’in ölümünden sonra diadochlar denilen generalleri arasındaki savaşlar sonucunda imparatorluk parçalanmıştır. Bu, Helenistik Dönem’in başlangıcını işaret ederken, varlığı sona ermiştir.

Pers İmparatorluğu
Pers İmparatorluğu

Persler Hangi Irk ? – Pers İmparatorluğu Hangi Irk ?

Persler, Antik çağda İran Platosu’nda yaşayan ve kuran bir İran halkıdır. Antik kaynaklarda ve modern tarihçilikte, Perslerin İranî etnik grubuna ait oldukları kabul edilir. Ayrıca, Perslerin dilleri olan Eski Farsça ve sonrasında gelişen Orta Farsça, İran dilleri ailesinin bir parçası olan Hint-Avrupa dilleri alt grubu olan İran dilleri’ne aittir. Bu nedenle, Perslerin etnik kökeni ve dili, İran halklarına aittir.

Pers İmparatorluğu Özellikleri

Antik Dünya’nın en önemli ve uzun ömürlü imparatorluklarından biridir. İşte bazı önemli özellikleri:

 1. Geniş Topraklar: MÖ 6. yüzyılda Kiros (Kuruş) Büyük tarafından kurulmuş ve zamanla Orta Doğu, Orta Asya, Anadolu ve Mısır gibi geniş toprakları kapsamıştır.
 2. Toleranslı Yönetim:farklı kültürleri ve etnik grupları barındıran bir yapıya sahipti. Pers yöneticiler, farklı dilleri ve gelenekleri korumaya ve saygı göstermeye çalışmışlardır.
 3. Yönetim Yapısı: İmparatorluğun yönetimi, satraplar adı verilen eyalet valileri tarafından yürütülmüştür. Bu valiler, merkezi otoriteye bağlı olarak görev yapmışlardır.
 4. Behistun Yazıtı: İmparatorluğun en ünlü tarihi belgesi olan Behistun Yazıtı, Pers İmparatorluğu’nun tarihini, hükümdarlarını ve fetihlerini detaylı bir şekilde anlatır.
 5. Pers Mimari: Persler, büyük ölçekli mimari projelerde başarı göstermişlerdir. Persepolis gibi şehirlerde görülen büyük saraylar ve tapınaklar, Pers mimarisinin örnekleridir.
 6. Kültürel Katkılar: Pers İmparatorluğu, sanat, edebiyat ve din alanlarında önemli katkılarda bulunmuştur. Özellikle Zerdüştlük, Perslerin ana dini inanç sistemiydi.
 7. Savaş Yetenekleri: Pers ordusu, yaygın bir şekilde eğitilmiş ve disiplinli bir yapıya sahipti. Bu, imparatorluğun genişlemesinde ve savaşlarda başarılı olmasını sağlamıştır.

Tarih boyunca büyük bir etki bırakmış ve Antik Dünya’nın en önemli medeniyetlerinden biri olarak kabul edilmiştir.

Haçlı Seferleri Nedir ? – Dini Sebepleri

Pers İmparatorluğu Dini ?

Resmi dini, özellikle Ahameniş Hanedanı döneminde Zerdüştlük’tü. Zerdüştlük, kurucusu Kiros’un da inandığı ve desteklediği bir din olarak öne çıkmıştır. Zerdüştlük, Zerdüşt veya Zoroaster tarafından MÖ 6. yüzyılda İran Platosu’nda yayılmış bir din olarak bilinir.

Zerdüştlük, iyilik ve kötülük arasındaki çatışmayı vurgular ve Tanrı Ahura Mazda’nın, iyiye doğru evrensel bir düzen kurmak için kötüye karşı savaşını anlatır. İyi davranışlar, etik değerler ve dürüstlük Zerdüştlük’te önemli bir yer tutar.

Diğer dini inançlarını ise antik dönemlerdeki çok tanrılı dinler, yerel gelenekler ve kültler oluşturuyordu. Ancak, Zerdüştlük, resmi dini ve hükümdarların ve elitin desteğini almış olan ana din olarak öne çıkmıştır.

Pers İmparatorluğu
Pers İmparatorluğu

Pers İmparatorluğu Yükselişi

Yükselişi, Ahameniş Hanedanı’nın kurucusu Kiros (Kuruş) Büyük’ün liderliğinde gerçekleşmiştir. Persler, MÖ 6. yüzyılın ortalarında İran Platosu’nda yaşayan bir kabile olarak başlamışlardır. Kiros, Pers kabilelerini bir araya getirerek birleşik bir devlet kurmuş ve Pers İmparatorluğu’nun temellerini atmıştır.

Kiros’un en önemli başarılarından biri, Med İmparatorluğu’na son vererek kurmasıdır. MÖ 550 civarında, Persler Medlerin başkenti Ekbatana’yı ele geçirerek Med İmparatorluğu’nu fethetmişlerdir. Daha sonra, Pers orduları Anadolu, Mısır ve Mezopotamya’ya doğru genişlemiş ve Pers İmparatorluğu’nun sınırlarını büyütmüşlerdir.

Perslerin genişlemesindeki bir diğer önemli figür ise Kiros’un oğlu Kambyses’tir. Kambyses, Mısır’ı fethederek Pers İmparatorluğu’nu Nil Nehri’ne kadar genişletmiştir.

Zirve dönemleri, Darius I ve Xerxes gibi hükümdarlar döneminde yaşanmıştır. Bu dönemde imparatorluk, büyük ölçüde genişlemiş ve Pers kültürü ve etkisi, imparatorluğun her köşesine yayılmıştır.

Abd Bağımsızlık Savaşı Nedeni ?

Pers İmparatorluğu Çöküşü


Çöküşü, çeşitli faktörlerin bir araya gelmesiyle gerçekleşmiştir. İmparatorluğun zayıflaması ve sonunda yıkılması bir dizi içsel ve dışsal etkenin etkisiyle meydana gelmiştir:

 1. İç İsyanlar: Son dönemlerinde, iç isyanlar ve isyanlar imparatorluğun istikrarını sarsmıştır. Özellikle Satraplar (eyalet valileri) arasındaki rekabet ve isyanlar, imparatorluğun birlik ve yönetim gücünü zayıflatmıştır.
 2. Helenistik Dönem ve Makedonya’nın Yükselişi: Persler, Makedon kralı Büyük İskender tarafından fethedilmiş ve imparatorluğun kontrolü Makedonyalıların eline geçmiştir. İskender’in Persleri mağlup etmesi ve ardından ölümü, çöküşünde önemli bir rol oynamıştır.
 3. Diadoch Savaşları: İskender’in ölümünden sonra, onun generalleri arasında Diadoch Savaşları denilen bir dönem yaşanmıştır. Bu savaşlar, topraklarının parçalanmasına ve farklı Helenistik krallıkların ortaya çıkmasına yol açmıştır.
 4. İç Bölünmeler ve Savaşlar: Son dönemlerinde, iç bölünmeler ve krallıklar arası savaşlar imparatorluğun zayıflamasına ve sonunda çöküşüne katkıda bulunmuştur.

Katoliklik ve Ortodoksluk Arasındaki Bölünme